Политика за поверителност

Кой е отговорен за обработката на вашите данни?

Тази политика за поверителност (наричана по-долу „Политика за поверителност“) се прилага за всички лични данни, които потребителят предоставя на групата MICROAREA (разбирана като дружества от групата MICROAREA на следните субекти: MICROAREA LLC, AUTOMATIC DATA PROCESSING EUROPA , S.L.U., INTUIT EUROPA , S.L.U. AND MICROAREA NEXT, S.L.U.), с адрес CALLE COFRENTES, 9 ENRESUELO B, 46010, VALENCIA, VALENCIA (наричан по-нататък „MICROAREA“) чрез онлайн формуляри или при извършване на покупка на неговия уебсайт.

За целите на тази Политика за поверителност, „Потребител“ трябва да се разбира като всяко физическо лице, което се интересува от продуктите и услугите, които MICROAREA предлага чрез своите уеб страници. MICROAREA, като администратор на данни, ще поиска, преди предоставяне на лични данни, изричното съгласие на Потребителя с тази Политика за поверителност, когато е необходимо и с всеки друг аспект, който изисква предварително разрешение. Целта на Политиката за поверителност на MICROAREA е да осигури прозрачност на информацията за това как обработваме вашите данни и да защити информацията в интернет и данните, които потребителят може да въведе на уебсайта.

Потребителят може да се свърже със Службата за правно и регулаторно съответствие на MICROAREA чрезinfo@microareanext.com за всякакви въпроси или нужди, които може да имате относно защитата на данните.

С каква цел обработваме вашите лични данни?

Потребителят е информиран, че MICROAREA може да обработва личните данни, които Потребителят предоставя чрез онлайн формулярите или по време на процеса на закупуване на който и да е от продуктите на MICROAREA, доколкото има законово основание за всяка обработка както е обяснено по-долу:

(a) Гарантиране на достъп на Потребителя и използване на личното му пространство в личната част на уеб страниците на продуктите и услугите, предлагани от MICROAREA.

(б) Управлява покупките и заявките, които Потребителят прави на уебсайтовете на MICROAREA.

(в) Информира Потребителя по всякакъв начин, включително изпращане на търговски съобщения до имейл адреса, който Потребителят предоставя, ако е приложимо, за продуктите и услугите на MICROAREA, подобни на придобитите от Потребителя.

(г) Провеждане на промоционални дейности относно други продукти и услуги на MICROAREA, включително изпращане на търговски съобщения до имейл адреса, предоставен от Потребителя, ако е приложимо.

(д) Извършване на промоционални дейности, включително изпращане на търговски съобщения до имейл адреса, предоставен от Потребителя от MICROAREA, на продукти или услуги от компании трети страни, които си сътрудничат с MICROAREA от следните сектори: финанси и банкиране, застраховане, обучение, издателство и публикации, панаири и събития, софтуер и компютърни услуги, телекомуникации, свободно време и туризъм, НПО енергетика и вода, автомобилен, оптичен, електронен, аудиовизуален сектор и услуги за съобщения. Всичко това, стига да поискаме съгласието на Потребителя за това и той да ни го даде.

(е) Прехвърляне на лични данни към оторизирани дистрибутори на софтуер с цел маркетинг само на софтуерни продукти, решения и услуги, стига да поискаме съгласието на Потребителя и той ни го даде.

Какво е легитимното обработване на вашите лични данни?

Правното основание за обработката на данни за целите (а) и (б) е изпълнението на договора за предоставяне на услуги и/или закупуване на съответните продукти.

Правното основание за обработката на данни за цел (в) ще бъде както съгласието на потребителя, ако е било поискано и дадено, така и легитимният интерес на MICROAREA да ги информира за продукти или услуги, подобни на придобитите преди това.

Правното основание за обработката на данни за целите (г), (д) и (е) е съгласието, което може да бъде поискано от Потребителя, без неговото оттегляне в никакъв случай да обуславя изпълнението на договора за услуги. Личните данни на Потребителя няма да бъдат обработвани за тези цели, ако MICROAREA не е поискало тяхното съгласие.

MICROAREA, в момента на регистрация, ще събира и обработва личните данни, необходими за регистрацията и достъпа до личното пространство на Потребителя. В случай, че решите да закупите някой от продуктите или услугите на MICROAREA, MICROAREA ще събере и обработи данните, необходими за управление на процеса на покупка (включително име, фамилия, лична карта, адрес и др.). Потребителят знае и приема, че непопълването на определени лични данни ще попречи на MICROAREA да предоставя всички услуги, свързани с такива данни. При никакви обстоятелства MICROAREA няма да прехвърля, използва тези данни или да ги използва за употреба, различна от изрично посочената тук. По време на процеса на регистрация Потребителят ще бъде информиран за незадължителния характер на събирането на част от данните за предоставяне на услугите на MICROAREA.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

MICROAREA ще пази данните на своите клиенти за срока на договорните им отношения и след това данните ще се съхраняват за промоционални действия за период от две години, за други типове потребители данните също ще се пазят за период период от две години (освен ако и в двата случая обработката се основава на съгласието на потребителя и потребителят го е оттеглил, в който случай те ще бъдат съхранявани до получаване на такова оттегляне), следователно данните няма да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за целите, описани по-горе, без да се засяга опазването, което е необходимо за формулирането, упражняването или защитата на потенциални претенции и/или когато това е разрешено от приложимото законодателство.

Кой има достъп до вашите лични данни?

Оптималното предоставяне на услугата, която MICROAREA предлага чрез своя уебсайт, може да изисква други доставчици на услуги трети страни на MICROAREA да имат достъп до личните данни на Потребителя като обработващи данни. Приемайки тази Политика за поверителност, Потребителят разбира, че някои от гореспоменатите доставчици на услуги се намират в държави извън Европейското икономическо пространство или че не предлагат ниво на сигурност, еквивалентно на това в Испания. В тези случаи прехвърлянията се основават на разрешението на Дирекцията на испанския контролен орган, на стандартни образци на клаузи, одобрени от Комисията, или, където е приложимо, на Щита за личните данни. За повече информация относно предишните гаранции или факта, че са били предоставени, можете да се свържете с MICROAREA по начините, посочени в раздел I.

В допълнение към достъпа, който доставчиците трети страни могат да имат до личните данни под отговорността на MICROAREA като обработващи данни, национални или международни, в рамките на предоставянето на услуга на администратора на данни, MICROAREA може да прехвърли личните данни на Потребителя . оторизираните дистрибутори на MICROAREA, както е посочено в раздел II, при условие че е поискано съгласието на потребителя и последният го е дал.

В допълнение към горното, MICROAREA може да извършва трансфери или комуникации на лични данни, за да изпълни задълженията си към публичните администрации в случаите, когато това се изисква в съответствие с действащото законодателство по всяко време и, когато е подходящо, също и към други органи, като напр. Силите и органите на държавната сигурност и съдебните органи.

Какви са правата на потребителите?

MICROAREA информира Потребителя за възможността да упражни правата си на достъп, коригиране, противопоставяне, изтриване, преносимост и ограничаване на обработването, както и да откаже автоматизираната обработка на личните данни, събрани от MICROAREA.

Тези права могат да бъдат упражнявани безплатно от Потребителя и, когато е приложимо, от лицето, което го представлява, чрез писмено и подписано искане, адресирано до следния адрес: Calle Cofrentes, 9 46010, Valencia, Valencia. Посоченото искане трябва да съдържа в темата препратка „Защита на данните/[Име на компанията от групата MICROAREA]“ и трябва да включва следните данни: име и фамилия на потребителя, адрес за целите на уведомяването, фотокопие на национален документ за самоличност или паспорт, и петиция, в която е посочено искането. В случай на представителство, то трябва да бъде доказано с надежден документ. По същия начин Потребителят може да упражни горепосочените права чрез имейл.info@microareanext.com

В допълнение към горните права, Потребителят ще има право да оттегли даденото съгласие по всяко време чрез процедурата, описана по-горе, без това оттегляне на съгласието да засяга законосъобразността на обработката преди оттеглянето му. MICROAREA може да продължи да обработва данните на Потребителя до степента, разрешена от приложимото законодателство.

По същия начин, когато обработването на личните данни на потребителя за цел (в) се основава на легитимен интерес, потребителят може да възрази срещу това.

MICROAREA напомня на Потребителя, че има право да предяви рекламация пред съответния контролен орган.

преустановяване на услугата за изпращане на търговски съобщения

Както бе споменато в предишния раздел, Потребителят има право да оттегли по всяко време даденото съгласие за изпращане на търговски съобщения, като просто уведоми MICROAREA, с което информира, че не желае да продължи да получава търговски съобщения. За да направи това, Потребителят може или да оттегли своето съгласие по начина, описан в предишния раздел, или да кликне върху връзката, включена във всяко търговско съобщение, като по този начин отмени изпращането на електронни търговски съобщения.

От каква възраст потребителят има достъп до нашите продукти и услуги?

Уебсайтът MICROAREA не е насочен към непълнолетни под 18-годишна възраст. С приемането на тази Политика за поверителност, Потребителят декларира и гарантира, че е навършил 18 години.

Какви мерки за сигурност сме въвели?

MICROAREA се ангажира да спазва задължението си за поверителност на личните данни и задължението си да ги съхранява и ще предприеме необходимите мерки за предотвратяване на тяхната промяна, загуба, обработка или неоторизиран достъп, в съответствие с разпоредбите на приложимите разпоредби.

MICROAREA е въвела необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантира сигурността на вашите лични данни и да предотврати тяхната промяна, загуба и неразрешена обработка и/или достъп, като взема предвид състоянието на технологиите, естеството на съхраняваните данни и рисковете за на които са изложени, независимо дали идват от човешко действие или физическа или природна среда, в съответствие с разпоредбите на приложимите разпоредби.

MICROAREA, организация, загрижена за поверителността, за да подсили поверителността и целостта на информацията в своята организация, непрекъснато поддържа наблюдение, контрол и оценка на своите процеси, за да гарантира зачитане на поверителността и сигурността на информацията, в съответствие с международните стандарти .

използване на бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да ви отличава от другите потребители на нашия уебсайт, което ни помага да ви предоставим добро изживяване, когато сърфирате в нашия уебсайт, а също така ни позволява да го подобрим. Можете да получите повече информация относно използването на бисквитки в Политика за бисквитки.

връзки

Уеб сайтът на MICROAREA може да включва хипервръзки към други сайтове, които не се управляват или контролират от MICROAREA. Поради това MICROAREA не гарантира, нито носи отговорност за законността, надеждността, полезността, достоверността и актуалността на съдържанието на такива уебсайтове или техните практики за поверителност. Моля, преди да предоставите вашата лична информация на тези уебсайтове, различни от MICROAREA, имайте предвид, че тяхното съответствие за защита на данните може да се различава от нашето.

промяна на политиката за поверителност

MICROAREA може да промени своята Политика за поверителност в съответствие с приложимото законодателство по всяко време. Във всеки случай, всяка промяна в Политиката за поверителност ще бъде надлежно уведомена на Потребителя, така че той да бъде информиран за промените, направени в обработката на личните му данни и, ако приложимите разпоредби го изискват, Потребителят може да даде Вашето съгласие.